Hoppa till huvudinnehåll

Kommuniké från extra bolagsstämma

Den 10 april 2019 höll VibroSense Dynamics AB (publ) (”Bolaget”) en extra bolagsstämma på Medeon Science Park i Malmö.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare på de huvudsakliga villkor som följer nedan.

Beslutet innebär en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 323 736,80 kronor genom nyemission av högst 3 237 368 B-aktier samt att emittera högst 809 342 teckningsoptioner av serie 2019/2020 berättigande till teckning av totalt 809 342 B-aktier i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 80 934,20 kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie 2019/2020.

Rätt att teckna units i Företrädesemissionen ska tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. För det fall inte samtliga units tecknas med uniträtter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionen högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte tecknats med företrädesrätt.

Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. Tolv (12) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) nya B-aktier och en (1) teckningsoption av serie 2019/2020. Teckningskursen per unit är 28 kronor, motsvarande en teckningskurs om 7 kronor per B-aktie. Teckning av units löper under tiden från och med den 24 april 2019 till och med den 10 maj 2019.

Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. En (1) teckningsoption av serie 2019/2020 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av volymvägd snittkurs från och med den 3 juni 2019 till och med den 17 juni 2019, dock minst 15 kronor och maximalt 25 kronor. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2019/2020 ska äga rum under perioden från och med den 16 juni 2020 till och med den 30 juni 2020.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Mer information om emissionen återfinns i det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras den 23 april 2019.

För fullständig information om det förslag som antogs av bolagsstämman hänvisas till bolagets webbplats www.vibrosense.se.

 

Kontakt

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.com

 

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Malmö, Sverige.